Urban Wildlife Haiku

white-tail rabbiting
across the empty flagstone
into grass oasis